Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

10:00 - 12/09/2023

Chính sách vận chuyển
Thành tích đạt được
Điều khoản thanh toán

Vietnox tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của đối tác. Chính sách bảo mật này nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của đối tác khi hợp tác với chúng tôi. Chính sách bảo mật này cũng cung cấp cho đối tác các lựa chọn liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân của đối tác. Chúng tôi khuyến khích đối tác đọc kỹ chính sách bảo mật này trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.