http://www.shopconverses.com/giay-converse http://www.shopconverses.com/giay-converse-nu http://www.shopconverses.com/giay-converse-nam http://sieuthihangnhapkhau.net/danh-muc-san-pham/thuoc-giam-can/ http://sieuthihangnhapkhau.net/danh-muc-san-pham/collagen-c/ http://sieuthihangnhapkhau.net/danh-muc-san-pham/thuoc-moc-toc-biotin/ http://pato.vn/my-pham/mu-trom.html http://pato.vn/dinh-duong-hang-hieu/nuskin-my-pham-nuskin.html http://pato.vn/thuc-pham-chuc-nang/an-cung-nguu-hoang-hoan.html đèn cảm ứng công tắc hẹn giờ chống trộm hồng ngoại  
  Home Shipping Contact  
Home
Shipping
Contact
Search
Search by products
Search News
Link website
Online Support
Export
Export
Ex
exp
Export AC
  Vietnamese English
Cuộn.../Chi tiết/ List Hàng
Cuộn.../Chi tiết/ List Hàng
 

Cập nhật hôm nay

STT Code  Demension (mm) Surface   Weight/Kg  Remark
T W L
A/ STS 430 - HÀN QUỐC          
1 K249 0.4 1265 C BB 289  
2 K314 0.4 1255 C 2B 275  
3 K315 0.4 1255 C 2B 270  
4 K316 0.4 1258 C BA 750  
5 K317 0.4 1260 C BA 830  
6 K318 0.4 1260 C BA 580  
7 K319 0.4 1264 C BA 885  
8 K322 0.4 1263 C 2B 1040  
9 K323 0.4 1263 C 2B 920  
10 K324 0.4 1265 C BA 1080  
11 K326 0.5 1263 C 2B 895  
12 K327 0.5 1264 C 2B 858  
13 K328 0.5 1264 C 2B 490  
14 K331 0.6 1040 C BA 1000  
15 K332 0.6 1267 C 2B 1287  
16 K333 0.6 1267 C 2B 638  
17 K334 0.6 1267 C 2B 359  
18 K335 0.6 1268 C 2B 1442  
19 K336 0.6 1268 C 2B 1087  
20 K337 0.6 1269 C BA 1285  
21  K340  0.4 1255 C  BA  795  
22  K341  0.4 1258 C  BA  405  
23  K342  0.4 1258 C  BA  625  
24  K343  0.4 1258 C  BA  560  
25  K344  0.4 1261 C  BA  1939  
26  K345  0.4 1261 C  BA  440  
27  K346  0.4 1261 C  2B  350  
28  K347  0.4 1262 C  BA  1739  
29  K348  0.4 1264 C  BA  705  
30  K349  0.4 1264 C  BA  580  
31  K351  0.4 1261 C  BA  1013  
32  K353  0.5 1045 C  BA  885  
33  K354  0.5 1260 C  2B  1479  
34  K355  0.5 1261 C  2B  350  
35  K356  0.5 1263 C  2B  705  
36  K357  0.5 1265 C  2B  475  
37  K358  0.5 1265 C  2B  480  
38  K359  0.5 1265 C  2B  570  
39  K361  1.0 1270 C BA 520  
40  K362  1.0 1270 C BA 370  
41  K363  1.2 1270 C BA 485  
42  K364  1.2 1270 C BA 328  
43  K365  0.4 1038 C  BA  1310  
44  K366  0.4 1041 C  BA  845  
45  K369  0.4 1255 C  2B  1505  
46  K370  0.4 1255 C  BA  655  
47  K371  0.4 1255 C  2B  1100  
48  K372  0.4 1256 C  BA  720  
49  K373  0.4 1256 C  BA  685  
50  K374  0.4 1256 C  BA  730  
51  K375  0.4 1257 C  2B  885  
52  K376  0.4 1258 C  BA  613  
53  K377  0.4 1258 C  BA  705  
54  K378  0.4 1258 C  BA  1115  
55  K379  0.4 1259 C  BA  495  
56  K380  0.4 1259 C  BA  605  
57  K381  0.4 1260 C  BA  1180  
58  K382  0.4 1260 C  BA  345  
59  K383  0.4 1260 C  BA  580  
60  K384  0.4 1260 C  2B  1125  
61  K385  0.4 1260 C  2B  435  
62  K386  0.4 1260 C  2B  1840  
63  K387  0.4 1260 C  2B  750  
64  K388  0.4 1260 C  2B  845  
65  K389  0.4 1260 C  BA  1055  
66  K390  0.4 1261 C  BA  1844  
67  K391  0.4 1261 C  BA  690  
68  K392  0.4 1266 C  BA  570  
69  K393  0.5 1265 C  BA  580  
70  K394  0.5 1266 C  BA  560  
71  K395  0.5 1267 C  BA  995  
72  K396  0.5 1267 C  BA  600  
73  K397  0.5 1267 C  BA  595  
74  K398  0.5 1267 C  BA  575  
75  K399  0.5 1268 C  BA  635  
76  K400  0.5 1268 C  BA  830  
77  K401  0.5 1268 C  BA  590  
78  K402  0.6 1040 C  BA  275  
79  K403  0.6 1260 C  BA  909  
... ...  ... ... ... ... ...  
Total    80,280  
B/ STS 304 -HÀN QUỐC        
199  K788  0.4 1040 C  BA  880  
200  K789  0.4 1042 C  2B  1020  
201  K790  0.5 1266 C  2B  790  
202  K791  0.5 1219 C  BA  995  
203  K792  0.5 1210 C  2B  600  
204  K793  0.5 1261 C  BA  1600  
205  K794  1 1220 C  2B  2100  
206  K795  1.2 1220 C  BA  635  
207  K796  1.2 1230 C  2B  1980  
208  K797  1.5 1225 C  BA  1980  
209  K798  0.8 1200 C  2B  1450  
210  K799  1 1210 C  BA  2400  
211  K800  ... ... ... ... ...  
Total    38,230
Đang cập nhật
 
 
Home
Export
Nutural
Stock Lists
Coil
Sheet
Prime Sheet
Other
 
Statistics
Visitors
 
  Home About Us Products Shipping Contact  
VIETNOX CORPORATION 
Address: No. 30 Dai Tu Str., Dai Kim, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam
Phone : (84-4) 3641 0169 - 35401057 - 35401058
Fax      : (84-4) 3641 0170
Email  : sales@vietnox.com
Website: www.vietnox.com